Adatkezelési tájékoztató

Az MNB Intézet: Fenntartható Pénzügyek Központ által az mnbintezet.hu weboldallal kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelő:
MNB Intézet: Fenntartható Pénzügyek Központ

Cím: 1117, Budapest Infopark sétány 1., I épület
Email: mnbintezet@mnb.hu

A kezelt adatok köre:
 • név;
 • születési hely és idő;
 • e-mail cím;
 • képzési háttérrel kapcsolatos adatok (intézmény; kar; szak).
Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett jelen tájékoztató ismeretében adott önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje:

Az adatkezelés célja, hogy az érintettek hírlevél formájában tájékoztatást kapjanak az MNB Intézet tevékenységeiről, valamint részt tudjanak venni az MNB Intézet által szervezett előadásokon, versenyeken, valamint egyéb pályázatokban.
Az adatkezelés ideje a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 3 évig tart.
Az adatkezelő 3 évente felülvizsgálja az érintettek további szolgáltatás igényeit.

Adattovábbítás:

Az adatokhoz az MNB Intézet munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben. Az MNB Intézet munkatársain kívül egyéb harmadik fél számára csak jogszabályi felhatalmazás alapján vagy az érintett hozzájárulásával adhat ki adatokat.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az MNB Intézet az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, a tároláshoz nem veszi igénybe más cég szolgáltatását. Az MNB Intézet megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az MNB Intézettől arról, hogy az MNB Intézet

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti az MNB Intézet által tárolt személyes adatainak másolatát.
Az MNB Intézet a résztvevő kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez, akkor az MNB Intézet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MNB Intézet módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a
nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez akkor az MNB Intézet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. Az MNB Intézet a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB Intézettől a személyes adatinak törlését.
A törlési kérelmet az MNB Intézet abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az MNB Intézetet. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az MNB Intézet a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez, akkor az MNB Intézet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB Intézettől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB Intézet csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:
 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait az MNB Intézet jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNB Intézetnek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az MNB Intézet a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez akkor az MNB Intézet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az MNB Intézet visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.
Az MNB Intézet a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez, akkor az MNB Intézet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

Ez a weboldal sütiket („cookie”) használ
Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Sütitájékoztatónkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket. View more
Cookies settings
Elfogadom
Nem fogadom el
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat: Kérjük, olvassa el Sütitájékoztatónkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket. Amennyiben nem szeretné, hogy cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet. A legnépszerűbb böngészőkben a letiltás mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhet tudomást:
Save settings
Cookies settings